Paano mag-register?

  1. Buksan ang app. Pindutin ang “Continue with Facebook” button then “Continue with your Facebook”.
  2. Pindutin ang “I am a rider” button at ilagay ang iyong First name, Surname, at phone number.
  3. I-check ang dalawang “I agree” checkbox at pindutin ang “Register” button.
  4. Mamili ng uri ng “Vehicles” at ilagay ang “Plate Number” at “CR Number” ng iyong sasakyan.
  5. Pindutin ang “Save” button.
  6. Pindutin ang “Done” button.
  7. Mamili kung saang ARPG chapter ka legit or nagpapa-legit.
  8. Pindutin ang “Sige, payag ako” button.
  9. And that’s it, registered ka na! Pwede ka nang tumanggap ng delivery request.